The Monk Studios ส่งทีมงานชาวจีนเข้าร่วมเจรจาการค้าแบบเจอตัวกันจริงจัง ในงาน "Shanghai International Film Festival (SIFF)" ระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการเซี่ยงไฮ้ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการสนับสนุนของกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ภายใต้ชื่อ " Content Thailand Pavilion" ซึ่งมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานรวม 8 บริษัท งานนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 24 หลังจากสถานการณ์โควิดในประเทศจีนเริ่มคลี่คลาย โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 4,443 บริษัท จาก 113 ประเทศ ซึ่งนอกจากการออกงานแล้ว ยังมีการพบปะเจรจาการค้าแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 6-14 มิถุนายน 2564 ด้วย

The Monk Studios
https://www.themonkstudios.com.