ภาพกิจกรรม Roadshow ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ-มัลติมีเดีย ในวันที่ 28 มกราคม 2561 ต้องขอขอบคุณคณาจารย์ และน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับ

Monk’s Roadshow on 28th January 2019 at KMUTT. Thank you all teachers and students who joined our activity.